wz

Gymnázium

Počet prístupov na začiatku:.
Cislo:
Priezvisko: Téma+Trieda:

Elektrické pole:

1.  

Pä? neznámych nábojov s vektormi síl. Aké náboje majú?  Kliknite a ?ahajte nábojmi.  Start


4 rovnaké 1 iný
3 rovnaké 2 iné
5 rovnakých
nedá sa zisti?


2.  

Dva pevné náboje sú čierne. ?ahajte zeleným, pozorujte zmenu sily. Aká je vežkos? a polarita náboja v pravo, ak pevný náboj v žavo má náboj +3 mikro C ? .   Start-3 uC
-2 uC
+2 uC
+5 uC

3.  

Pevná častica a posúvatežná častica s nábojmi 1 uC. Je sila pôsobiaca medzi nimi Coulombova ? Ak áno, aký je náboj pevnej častice?    Start1 C
-1 C
nedá sa urči?
nie je to Coulombová sila

4.  


Tri záporne nabité častice (-1 nC a 1 mikrogram, ka?dá z nich), obiehajú okolo kladného náboja. Určte jeho náboj. Čas je v mikrosekundách, vzdialenos? v milimetroch - ak kliknete do okna. Start0.5 uC
1.4 uC
2.6 uC
5.8 uC

5.  

Určte náboj častice. Vzdialenos? v metroch, elektrické pole v N/C.    Start0.39 nC
0.1 nC
0.93 nC
2.45 nC

6.  


Častica 1 gram,-1uC, vlietava do elektrického poža. Zistite intenzitu elektrického poža. (metre,sekundy) Start5x103
9.2x103
1.4x103
3.6x103

7.  


Častica 1 gram, 1uC vlietava do homogénneho el. poža. Zistite intenzitu elektrického poža. (metre,sekundy) Start500 N/C
2000 N/C
6500 N/C
9000 N/C

8.  


Častica 1 miligram, 2uC vlietava do neznámeho el. poža. Zistite intenzitu elektrického poža. (metre,sekundy) Start1.5 N/C
2.0 N/C
2.5 N/C
3.0 N/C

9.  

Kliknutím do el. poža nakreslíte jeho siločiary. Ktoré tvrdenie je správne?    StartCelkový náboj je nulový .
Sú tu dva kladné a jeden záporný náboj.
Sú tu dva záporné a jeden kladný náboj.
V?etky majú rovnaký náboj.

10.  

Kliknite do okna a rozhodnite ktoré tvrdenie je správne. StartObidva majú rovnaký náboj.
Vežkos? nábojov je rovnaká, ale nie polarita.
Náboj 2 je väč?í ne? náboj 1.


11.  

Ak prekryjete dva častice, ich náboje sa sčítajú. Ktoré tvrdenie je správne?   StartDva sú (+) , dva sú (-), s rovnakou vežkos?ou.
Celkový náboj je nula.
Náboje 2 a 4 vytvárajú dipól.
V?etky sú sperávne.

12.   Aká je intenzita el. poľa, ak na náboji 2 C vznikla sila 10 N ?
N/C (5)


13.   Ako sa zmení el sila medzi dvoma nábojmi, ak ich vzájomnú vzdialenosť zväčšíme tri krát ?
3 krát sa zväčší
3 krát sa zmenší
9 krát sa zväčší
9 krát sa zmenší


14.   Ako sa zmení el sila medzi dvoma nábojmi, ak jeden z nich zväčšíme dva krát ?
2 krát sa zväčší
2 krát sa zmenší
4 krát sa zväčší
4 krát sa zmenší


15.   Intenzita el poľa je 12 V/m. Posunutie náboja v smere intenzity je 2 m. Aký je rozdiel potenciálov na tomto posunutí?
V


16.   Aká je plošná hustota náboja 10 C, ktorý je rovnomerne rozmiestnený na ploche 2 m2?


17.   Aká je hmotnosť látky vylúčenej pri elektrolýze, ak: prúd 1 A, čas 100 sekúnd, elektrochemický ekvivalent A je 0.01 kg/C ?
kg


18.   Aká je dlžka vodiča, ak má odpor 1000 ohm, plošný prierez 10-3m2, merný odpor 10-3 ohm?
m


19.   Aká je kapacita kondenzátora, ak pri napätí 100 V je na ňom náboj 4 C ?


20.   Pri zaťaženom obvode svorkové napätie je ????? ako elektromotorické.
väčšie
menšie
rovnaké


21.   Pri zapojení tranzistora so spoločným emitorom je bázový prúd vždy ???? ako kolektorový.
väčší
menší
rovnaký


22.   Pri zapojení tranzistora so spoločným emitorom je napätie EB vždy ???? ako napätie KE.
väčšie
menšie
rovnaké

Heslo:

Mgr.Vladimír Maslej